Gepubliceerd op 3 January 2022 om 13h31
Door Michel Willems - Mobilitas

Autofiscaliteit: hoe beheert u uw wagenpark efficiënt in 2022?

Voor het jaar 2022 ondergaan bedrijfswagens geen ingrijpende fiscale wijzigingen. De meeste hebben betrekking op de jaarlijkse indexering van de federale formules. Maar afgelopen jaar werd wel het pad geëffend naar het omslagjaar 2026. Wat verandert er precies en wat niet?

CO2-BIJDRAGE 2022

Aan de basisformule werd niet geraakt. Vanaf 1 januari 2022 geldt wel een nieuwe indexering met de coëfficiënt 1,3525. Dit betekent een verhoging van 2,29% ten opzichte van 2021. De minimumbijdrage voor 2022 bedraagt 28,17 euro per maand.

FISCALE AFTREKBAARHEID 2022

Alles blijft bij hetzelfde, dus de basisformule uit 2020 is van tel. De fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten wordt ook in 2022 nog steeds berekend in functie van de CO2-waarde met een maximum van 100% en een minimum van 50%. Voor voertuigen met een CO2-uitstoot boven 200 gr/km blijft de fiscale aftrekbaarheid 40%.

VOORDEEL VAN ALLE AARD 2022

De basisformule is niet gewijzigd. Deze is nog steeds:

–  diesel: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-75) x 0,1)]% x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

–  benzine, LPG, aardgas full hybrid, fake hybrid: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-91) x 0,1)]% x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

–  elektrische voertuigen, waterstof en volwaardige plug-inhybrides: cataloguswaarde x 4% x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Het minimum bedraagt steeds 4% en het maximum 18% van de fiscale cataloguswaarde. Bij het ter perse gaan van het magazine was het absoluut minimum voor 2022 nog niet bekend (voor 2021 was het 1.370,00 euro). Voor de meest actuele stand van zaken, raadpleegt u best de website van link2fleet onder “Update Experts Guide 2022”.

NIEUWE WAALSE TAKS VOOR LICHTE VRACHT

De Waalse regering wijzigt de fiscaliteit voor lichte vracht vanaf 1 januari 2022 voor de aankoop door particulieren. De BIV en verkeersbelasting worden vanaf dan berekend op basis van hetzelfde tarief als voor personenwagens, inclusief de eco-malus.

De datum van bestelling, en dus niet de levering, telt als uitgangspunt. Ligt die datum voor 31 januari 2021, dan blijft het gunstregime ook voor particulieren geldig.

Wie nadien aanspraak wil maken op een voordeeltarief zal via de Kuispuntbank voor ondernemingen (KBO) moeten aantonen dat hij professioneel gebruikmaakt van zijn lichte vracht.

TOEKOMSTIGE AUTOFISCALITEIT 2026 EN LATER

Op 10 november 2021 werd de wetgeving rond de vergroening van de fiscaliteit voor bedrijfsvoertuigen door de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd. De publicatie in het Staatsblad volgde op 3 december 2021. Het politieke voornemen heeft twee doelen: fiscaal ontraden en de vergroening aanmoedigen. Maar waarlangs loopt die fiscale rode draad? Een overzicht met aansluitend antwoord op alle praktische vragen.

OP WELKE FISCALE DOMEINEN WORDEN ER WIJZIGINGEN DOORGEVOERD?

De nieuwe goedgekeurde fiscale wetgeving geldt voor bedrijfswagens, laadpalen, laadinfrastructuur en het mobiliteitsbudget.

WELKE FISCALE PARAMETERS WIJZIGEN ER VOOR BEDRIJFSWAGENS?

Twee fiscale parameters veranderen: de toekomstige aftrekbaarheid en de toekomstige berekening van de CO2-bijdrage van bedrijfswagens. Aan de formule van het voordeel van alle aard wijzigt, behalve de jaarlijkse indexering, niets.

VOOR WELKE VOERTUIGEN?

De nieuwe wetgeving is van kracht voor personenwagens die als bedrijfswagens worden toegekend of die worden gebruikt door zelfstandigen. Lichte vrachtwagens blijven buiten schot. De categorie van personenwagens valt uiteen in twee subgroepen: enerzijds de CO2-neutrale wagens (= 100% elektrisch + waterstof) en anderzijds de resterende wagentypes, inclusief plug-inhybrides, die nog in meer of mindere mate CO2 uitstoten.

DATUM VAN BESTELLING IS BELANGRIJK

1) Wagens met CO2-uitstoot:

Bestelling vóór 1 juli 2023: de huidige fiscaliteit voor bedrijfswagens blijft volledig bewaard met uitzondering van de jaarlijkse indexering. Voor plug-inhybrides besteld vanaf 1 januari 2023 telt wel dat de fiscale aftrek van fossiele brandstofkosten (meestal benzine) wordt begrensd op maximaal 50%.

Bestelling vanaf 1 juli 2023: de maximale fiscale aftrekbaarheid wordt beperkt vanaf 2025 tot 75% en daalt tot 0% in 2028. De CO2-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027.

Voor een bestelling vanaf 1 januari 2026 zal de fiscale aftrekbaarheid 0% bedragen, ook voor plug-inhybrides.

2) CO2-neutrale voertuigen (100% elektrisch & waterstof):

Bestelling vanaf 1 juli 2023: het minimum van de CO2-bijdragen verhoogt lichtjes vanaf 2025. Voor bestellingen vóór 1 januari 2027 blijft de huidige voordelige fiscaliteit gelden. Alle autokosten zijn dus voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Bestelling vanaf 1 januari 2027: de fiscale aftrekbaarheid daalt jaarlijks, van 100% naar 67,5% in 2031 afhankelijk van het jaar van de bestelling.

 

RAPPORTERINGSVERPLICHTING VOOR WERKGEVERS

De fiscus zal tegen 30 april 2026 de impact van de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit evalueren, waarbij de focus op de gevolgen voor de overheidsfinanciën ligt. Voor een correcte inschatting zal aan de werkgevers worden gevraagd om de nodige gegevens te verstrekken aan de FOD Financiën. Het gaat om de volgende gegevens:

1) Het voordeel van alle aard bij de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen.

2) De fiscale aftrekbaarheid van autokosten.

3) De brandstofaccijnzen.

4) De btw.

De modaliteiten van deze rapportering moeten nog bij Koninklijk Besluit worden bepaald en worden in de loop van 2022 voorzien. Het niet naleven kan boetes met zich meebrengen.

Q&A

Worden de bedrijfswagens in mijn huidige wagenpark en voor nieuwe bestellingen in 2022 minder aftrekbaar?

Nee. Er wijzigt niets aan de fiscale formules voor bedrijfswagens die al rondrijden. Evenmin voor personenwagens besteld vóór 1 juli 2023, voor zover deze ingeschreven blijven op naam van dezelfde natuurlijke of rechtspersoon. Bij niet-emissievrije voertuigen, inclusief plug-inhybrides, die vanaf 1 juli 2023 worden besteld daalt de aftrekbaarheid geleidelijk naar nul in 2028.

Bedrijfswagens mét CO2-uitstoot die na 31 december 2025 worden besteld zijn vanaf 1 januari 2026 niet langer fiscaal aftrekbaar. De CO2-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027 voor wagens besteld vanaf 1 juli 2023.

Tot hoelang is het nog fiscaal interessant een plug-inhybride te bestellen?

Tot en met 31 december 2022 behoudt een stekkerhybride zijn huidige en zeer voordelige fiscale aftrekbaarheid. In de realiteit vaak tussen 96,3% en 100%. Bij bestellingen vanaf 1 januari 2023 bedraagt de aftrekbaarheid van de fossiele brandstofkosten niet meer dan maximaal 50%. Wie een plug-inhybride op 1 juli 2023 of later bestelt moet rekening houden met een aftrekbaarheid van alle autokosten, inclusief elektriciteit, die vanaf 2025 daalt naar 75% en in 2026 naar 50%. Vanaf 2027 vermindert de fiscale aftrekbaarheid verder naar 25% en in 2028 naar 0%.

Geldt voor plug-inhybrides nog steeds de grens van 50 gr/km?

Ja. Om niet voor een ‘nephybride’ door te gaan, moet een PHEV nog steeds aan dezelfde fiscale voorwaarden voldoen. Dat zijn er twee. Ten eerste moet de verhouding tussen bruto batterijcapaciteit en voertuiggewicht na afronding minimaal 0,45 kWh per 100 kilogram bedragen en ten tweede mag de CO2-uitstoot niet hoger liggen dan 51 gr/km.

Ondanks dat de WLTP-norm intussen de NEDC 2.0 heeft vervangen mogen plug-inhybrides tot eind 2022 hun NEDC 2.0-waarde blijven gebruiken voor zover die vermeld wordt op het homologatie-attest. Concreet: het is toegestaan om voor de laagste waarde te kiezen, als het homologatie-attest zowel NEDC 2.0 als WLTP vermeldt. De meeste constructeurs voorzien voor hun plug-inhybrides deze beide waardes nog tot eind 2022.

Wijzigt de berekening van de BIV en de verkeersbelasting?

Nee. Dit zijn regionale bevoegdheden. Voor de Vlaamse verkeersbelasting en de BIV ligt de focus al sterk op CO2  en het belonen van EV’s. Bij de Waalse en Brusselse regionale autobelastingen is dat niet het geval. Maar deze regio’s wensen op termijn af te stappen van de huidige berekeningswijze en willen dichter richting nulemissie opschuiven. Hetzelfde geldt voor de BIV en verkeersbelasting voor voertuigen ingeschreven door leasemaatschappijen die de Brusselse fiscaliteit volgen. Er wordt over deze wijzigingen reeds jaren onderhandeld, maar voorlopig zonder resultaat.

De Waalse regering bereidt ondertussen een milieuvriendelijker tariefplan voor van de verkeersbelastingvoor personenwagens. Die staat gepland voor 2023. Vanaf 1 januari 2022 gelden er in Wallonië wel strengere regels voor de BIV en verkeersbelasting van lichte vracht voor particulieren.

Moeten lichte bedrijfsvoertuigen ook nulemissie zijn vanaf 2026?

Nee. Voorlopig wijzigt er niets aan de fiscale regels rond lichte bedrijfsvoertuigen. De reden is dat ‘nulemissie’ tegen 2026 voor de meeste bedrijven onhaalbaar is als het om bestelwagens en andere lichte vrachtvoertuigen gaat. De technologie is nog niet voldoende geëvolueerd om elektrische LCV’s net zo inzetbaar te maken als bestelwagens op diesel of benzine. Exemplaren op waterstof zijn voorlopig nog schaars, maar verschijnen stilaan wel op de markt.

Zal de belasting op het voordeel van alle aard stijgen?

Ja. Voorlopig blijft de basisformule dezelfde, maar de CO2-referentiewaarde daalt jaar na jaar met als neveneffect dat het bedrag van het voordeel van alle aard toch stijgt. In vergelijking met 2021 is de referentiewaarde voor benzine (plus LPG, CNG, (plug-in)hybrides op benzine) en diesel (plus plug-inhybrides op diesel) zelfs gevoelig gedaald: van 102 naar 91 gram in het eerste geval en van 84 naar 75 gram in het tweede. De impact op het voordeel van alle aard voor volgend jaar is daardoor niet gering.

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel