Gepubliceerd op 15 December 2020 om 13h11
Door Michel Willems - Mobilitas

Belangrijke stijging voordeel van alle aard 2021 doordat de referentie CO2-uitstoot fors daalt

Men kan spreken van een ware trendbreuk. Bestuurders van bedrijfswagen mochten zich de laatste twee jaren op twee opeenvolgende lichte dalingen van het voordeel van alle aard verheugen omdat de referentie CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark steeg door de stijgende aankoop van benzine voertuigen en SUV’s. Dit jaar is het volledig anders. De referentie CO2-uitstoot voor 2021 daalt opmerkelijk ten opzicht van 2020. Dit duidt erop dat er meer voertuigen in België ingeschreven werden met een lagere CO2-uitstoot die weliswaar wordt vastgelegd op basis van een labotest.

De nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor dieselvoertuigen en plug-in diesels daalt van 91 gr/km in 2020 naar 84 gr/km in 2021 en van 111 gr/km in 2020 naar 102 gram/km voor het jaar 2021 voor benzine, LPG en aardgas voertuigen, daarin ook begrepen de full en plug-in hybrides op benzine. Hierdoor komt de referentie-CO2-uitstoot op de laagste waarde sinds 2012 toen de huidige basisformule voor de berekening van het voordeel van alle aard voor het eerste werd gebruikt. De cijfers werden nog niet in het Staatsblad gepubliceerd maar werden wel bevestigd.

 

De huidige daling van de CO2 -waarden betekent concreet dat het belastbaar voordeel na twee jaar van lichte daling opnieuw stijgt. De stijging is vrij fors en kan tot meer dan 12% bedragen maar is wel afhankelijk van de motorisatie. Bij plug-in hybrides met een zeer lage (theoretische) CO2-uitstoot stijgt het voordeel in 2021 niet of nauwelijks. Dit betekent dat in een aantal gevallen de ouderdomscoëfficiënt die het voordeel van alle aard per jaar met 6% laat dalen onvoldoende zal zijn om de stijging te compenseren.

De formule is immers zo opgesteld dat de fiscus er vanuit gaat dat de CO2-uitstoot jaarlijks daalt en de formule moet ervoor te zorgen dat die daling niet ten koste zou gaan van de schatkist. De inschrijving van steeds meer plug-in hybrides en elektrische voertuigen tijdens de laatste referentieperiode van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020 heeft dus reeds een duidelijke invloed gehad op de bepaling van referentie CO2-uitstoot voor 2021. Aan de basisformule werden verder voor 2021 geen wijzigingen aangebracht.

 

Een stijging van het voordeel van alle aard heeft ook zijn impact op het patronale gedeelte van het voordeel dat verrekend wordt via de vennootschapsbelasting en dat vandaag 17% of 40% bedraagt van het belast voordeel van alle aard afhankelijk of de werkgever al dan niet een tankkaart voorziet. Doordat het voordeel van alle aard in de praktijk via de bedrijfsvoorheffing op het loon wordt ingehouden zal er zich een kleine netto loondaling voordoen vanaf januari 2021 voor bestuurders van bedrijfswagens. Het absoluut minimum dat voor het jaar 2021 werd nog niet bepaald. Dit wordt pas vastgesteld eind december naar aanleiding van de indexatie van de belastingschalen. De publicatie van dit cijfer kan dit jaar wat langer op zich laten wachten omdat in de laatste programmawet een aantal fiscale cijfers tijdelijk worden bevroren. Die wetgeving moet nog worden gestemd. Tot slot vermelden wij nog goed nieuws. De fiscus bepaalde in de loop van 2020 dat voor voertuigen waarbij zowel de NEDC waarde als de WLTP waarde op het homologatieattest wordt vermeld men voor de berekening van het voordeel van alle aard in 2021 de laagst waarde mag kiezen. Hierdoor wordt voorlopig formeel vermeden dat de hogere WLTP op zich zou leiden tot een belastingverhoging.

 

Overzicht formules voordelen van alle aard.

 

Formule voordelen van alle aard bedrijfswagens geldig voor het jaar 2021

 

–  diesel                            :   cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-84) x 0,1)] % x 6/7 x  ouderdomscoëfficiënt

–  benzine, LPG, aardgas :  cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-102) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

–  elektrische voertuigen   :  cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

 

Het minimum aan cataloguswaarde bedraagt steeds 4% en het maximum is 18%.

Het absoluut minimum moet nog worden vastgelegd.

 

Formule voordelen van alle aard bedrijfswagens geldig voor het jaar 2020

 

–  diesel                            :   cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-91) x 0,1)] % x 6/7 x  ouderdomscoëfficiënt

–  benzine, LPG, aardgas :   cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-111) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

–  elektrische voertuigen   :  cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

 

Het minimum aan cataloguswaarde bedraagt steeds 4% en het maximum is 18%.

Men rekent met het een absoluut minimum van 1.360,00 € per jaar voor het jaar 2020.

 

Bijkomende bepalingen :

 

  1. Welke CO2-waarde gebruiken in 2021 voor de berekening van het voordeel ?

 

– voor voertuigen gehomologeerd volgens WLTP ( = 2 waarden op het homologatieformulier : NEDC 2.0 en WLTP) men mag naar keuze één van de twee waarden gebruiken in de fiscale formules.

 

– indien enkel WLTP beschikbaar op het homologatieformulier => verplicht gebruik van de WLTP waarde

 

– voertuigen gehomologeerd volgens NEDC 1.0   => men mag NEDC 1.0 verder gebruiken zoals vermeld op het homologatieformulier of het inschrijvingsbewijs.

 

  1. Voor plug-in hybrides geldt sinds 1 januari 2020 een speciale regeling. Wij onderscheiden 2 varianten :

 

  • Fiscaal erkende plug-in hybrides : zij mogen niet meer dan 50 gram/km CO2, (NEDC) per kilometer uitstoten ENde batterij capaciteit moet minstens 0,5 kWh (*) bedragen per 100 kilo leeggewicht.

In dat geval mag de CO2-waarde vermeld in paragraaf 49.1 van het gelijkvormigheidsattest verder in 2021 worden gebruikt.

Alle plug-in hybrides aangeschaft uiterlijk op 31 december 2017 (datum bestelbon geldt) behoren ook tot deze eerste categorie.

(*) een afronding is toegelaten tussen 0,045 en 0,049 naar 0,5 kWh.

 

  • “Fake” plug-in hybrides : indien niet aan de twee bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan spreekt men van zogenoemde “Fake” plug-in hybrides.

Er zijn er twee mogelijkheden om de juiste CO2 waarde te kennen die vanaf 2020 moet worden gebruikt voor het voordeel alle aard en ook voor de fiscale aftrekbaarheid.

 

                               Ofwel bestaat er een overeenstemmend voertuig. In dat geval moet men vanaf 2020 de CO2-uitstoot van het overeenstemmend voertuig gebruiken. De fiscus publiceert hierover

regelmatig lijsten met updates.  Bedrijfswagens | FOD Financiën (belgium.be)

                            Ofwel bestaat er geen overeenstemmend voertuig. In dat geval moet men vanaf 2020 de CO2-uitstoot met 2,5 vermenigvuldigen.

 

 

  1. Begrip ouderdomscoëfficiënt : voor elk jaar verstreken vanaf de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde met 6 procent. Het percentage kan

maximaal dalen tot 70 procent van de cataloguswaarde. Dit wordt bereikt indien het voertuig zes jaar oud wordt.

 

Voorbeelden

 

Wij vergelijken hierna telkens voertuigen die op 1 januari van het jaar nieuw worden ingeschreven.

 

Dieselvoertuig met 120 gram CO2-uitstoot met een fiscale catalogusprijs van 30.000 € met tankkaart

 

       2020      2021 stijging
Voordeel van alle aard op jaarbasis 2.160,00 € 2.340,00 € 8,33%
Patronaal gedeelte met tankkaart (40%)    864,00 €     936,00 € 8,33%

 

 

Benzinevoertuig met 130 gram CO2-uitstoot met een fiscale catalogusprijs van 30.000 € met tankkaart

 

       2020      2021 stijging
Voordeel van alle aard op jaarbasis 1.902,86 € 2.134,29 € 12,16%
Patronaal gedeelte met tankkaart (40%)    761,14 €     853,71  € 12,16%

 

 

Plug-in benzinevoertuig met 37 gram CO2-uitstoot met een fiscale catalogusprijs van 45.000 € met tankkaart

 

       2020      2021 stijging
Voordeel van alle aard op jaarbasis 1.542,86 € 1.542,86 € 0,00% (*)
Patronaal gedeelte met tankkaart (40%)    617,14 €     617,14 0,00% (*)

 

(*) Voor plug-in voertuigen met zeer lage CO2-waarden is het resultaat van de formule dat bijna wordt steeds gerekend met 4% van de fiscale

catalogusprijs x 6/7. Hierdoor hebben de nieuwe referentie CO2-uitstoot coëfficiënten voor 2021 geen invloed.

 

Invloed van de ouderdomscoëfficiënt

 

De leeftijdscoëfficiënt verlaagt het voordeel van alle aard met 6%.  Op basis van bovenstaande

voorbeelden zal dit vaak niet voldoende zijn om de stijging als gevolg van de aangepaste referentie-CO2-uitstoot te compenseren.

 

 

Historisch overzicht referentie-CO2-uitstoot

 

Het CO2-percentage wordt bepaald door het CO2-uitstootgehalte van een voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot. De referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks vastgelegd en is afhankelijk van de jaarlijkse evolutie van de CO2-uitstoot van het wagenpark (1 oktober N-2 tot 30 september N-1). Concreet betekent dit dat de berekening voor 2021 wordt uitgevoerd op basis van de referentie periode: 1 oktober 2019 – 30 september 2020.

 

Hierna een overzicht van de referentie-CO2-uitstoten over de afgelopen jaren:

 

  Diesel Benzine, LPG en aardgas
2012 95 gr./km. 115 gr./km.
2013 95 gr./km. 116 gr./km.
2014 93 gr./km. 112 gr./km
2015 91 gr./km 110 gr./km
2016 89 gr./km 107 gr./km
2017 87 gr./km 105 gr./km
2018 86 gr./km 105 gr./km
2019 88 gr/ km 107 gr/ km
2020 91 gr/ km 111 gr/ km
2021 84 gr/ km 102 gr/ km

 

 

Copyrights : MOBILITAS – Michel Willems

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Expertise & Federaties , Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels