Gepubliceerd op 13 December 2021 om 21h35
Door Michel Willems - Mobilitas

Belangrijke stijging voordeel van alle aard 2022

De referentie CO2-uitstoot voor 2022 is inmiddels bekend en daalt verder ten opzicht van 2021. Dit duidt erop dat er gemiddeld meer voertuigen in België worden ingeschreven met een lagere CO2-uitstoot.

De nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor dieselvoertuigen daalt van 84 gr/km in 2021 naar 75 gr/km in 2022. In 2020 bedroeg deze nog 91 gram/km. Voor benzine en andere fossiele aandrijvingen waaronder LPG en aardgas voertuigen, full en fake hybrides daalt de referentie-CO2-uitstoot van 102 gr/km in 2021 naar 91 gram/km voor het jaar 2022. In 2020 bedroeg deze nog 111 gram/km. De formule is immers zo opgesteld dat de fiscus er vanuit gaat dat de CO2-uitstoot jaarlijks daalt en de formule moet ervoor zorgen dat die daling niet ten koste zou gaan van de schatkist. De inschrijving van steeds meer plug-in hybrides en elektrische voertuigen tijdens de laatste referentieperiode van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 heeft duidelijke invloed gehad op de bepaling van referentie CO2-uitstoot voor 2022. Aan de basisformule werden verder voor 2022 geen wijzigingen aangebracht. De cijfers werden nog niet in het Staatsblad gepubliceerd maar werden wel bevestigd.

De huidige daling van de CO2 -waarden betekent concreet dat het belastbaar voordeel in 2022 vrij fors zal stijgen en dit reeds na een belangrijke stijging in 2021. De stijging tussen 2021 en 2022 kan tot meer dan 13% bedragen maar is wel afhankelijk van de motorisatie. Dit heeft als gevolg dat in een aantal gevallen de ouderdomscoëfficiënt die het voordeel van alle aard per jaar met 6% laat dalen onvoldoende zal zijn om de jaarlijkse stijging te compenseren.

Een stijging van het voordeel van alle aard heeft ook zijn impact op het patronale gedeelte van het voordeel dat verrekend wordt via de vennootschapsbelasting en dat vandaag 17% of 40% bedraagt van het belastbare voordeel van alle aard, afhankelijk of de werkgever al dan niet een tankkaart voorziet. Doordat het voordeel van alle aard in de praktijk via de bedrijfsvoorheffing op het loon wordt ingehouden zal er zich een kleine netto loondaling voordoen vanaf januari 2022 voor bestuurders van bedrijfswagens.

 

Het absolute minimum 2022

Het absolute minimum voor het jaar 2022 werd bepaald in december ’21 naar aanleiding van de indexatie van de belastingschalen in de personenbelasting. Dit bedrag zal stijgen van €1.370 naar €1.400.

 

Dramatisch voor wie een bestaand voertuig vervangt onder NEDC 1.0

Wie een bestaand leasingvoertuig of een zelf aangekochte bedrijfswagen vervangt door een nieuw exemplaar verliest de ouderdomscoëfficiënt die bv. bij een leasingcontract van 4 jaar een korting van 18% betekende in het laatste jaar.

Dramatisch wordt het pas indien een voertuig dat nog werd gehomologeerd onder NEDC 1.0  (ingeschreven vóór 1 september 2018) wordt vervangen door een nieuw voertuig onder WLTP. In reële gevallen ziet men de CO2-waarde van 99 gr/km voor eenzelfde model met dezelfde motor stijgen naar 123 gr/km. In dat geval zijn stijgingen van het voordeel van alle aard met meer dan 40% mogelijk omdat er een drievoudige cumul ontstaat van verhoogde CO2-waarden, het verlies van de ouderdomscoëfficiënt en vaak ook een hogere fiscale catalogusprijs.

 

Elektrische voertuigen en echte plug-in hybrides niet getroffen

Elektrische voertuigen worden niet getroffen door verhoging. Zij blijven belast tegen 4% van de fiscale catalogusprijs x 6/7. Echte plug-in hybrides (tot max. 50 gram/km) worden ook niet getroffen door hun zeer lage CO2 -waarde. Een hoge catalogusprijs (+- boven 43.000 euro) kan er wel voor zorgen dat men in beide gevallen boven het geïndexeerd minimum uitstijgt.

 

Overzicht formules voordelen van alle aard

Formule voordelen van alle aard bedrijfswagens geldig voor het jaar 2022

 

–  diesel                                                                     :   cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-75) x 0,1)] % x 6/7 x  ouderdomscoëfficiënt

–  benzine, LPG, aardgas full hybride, fake hybride     :  cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-91) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

–  elektrische voertuigen, waterstof en echte hybride   :  cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Het minimum aan cataloguswaarde bedraagt steeds 4% en het maximum is 18%.

Het absoluut minimum voor 2022 werd vastgelegd op €1.400.

 

Formule voordelen van alle aard bedrijfswagens geldig voor het jaar 2021

 

–  diesel                                                                     :   cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-84) x 0,1)] % x 6/7 x  ouderdomscoëfficiënt

–  benzine, LPG, aardgas full hybride, fake hybride     :  cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-102) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

–  elektrische voertuigen, waterstof en echte hybride   :  cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Het minimum aan cataloguswaarde bedraagt steeds 4% en het maximum is 18%.

Men rekent met het een absoluut minimum van 1.370,00 € per jaar voor het jaar 2021.

 

Bijkomende bepalingen :

 

  • Welke CO2-waarde gebruiken in 2022 voor de berekening van het voordeel ?

 

– voor voertuigen gehomologeerd volgens WLTP ( = 2 waarden op het homologatieformulier : NEDC 2.0 en WLTP) men mag naar keuze één van de twee waarden gebruiken in de fiscale formules.

– indien enkel WLTP beschikbaar op het homologatieformulier => verplicht gebruik van de WLTP waarde

– voertuigen gehomologeerd volgens NEDC 1.0   => men mag NEDC 1.0 verder gebruiken zoals vermeld op het homologatieformulier of het inschrijvingsbewijs.

 

  • Voor plug-in hybrides geldt sinds 1 januari 2020 een speciale regeling. Wij onderscheiden 2 varianten :

 

  • Fiscaal erkende plug-in hybrides : zij mogen niet meer dan 50 gram/km CO2, (NEDC) per kilometer uitstoten EN de batterij capaciteit moet minstens 0,5 kWh (*) bedragen per 100 kilo leeggewicht.

In dat geval mag de CO2-waarde vermeld in paragraaf 49.1 van het gelijkvormigheidsattest verder in 2021 worden gebruikt.

Alle plug-in hybrides aangeschaft uiterlijk op 31 december 2017 (datum bestelbon geldt) behoren ook tot deze eerste categorie.

(*) een afronding is toegelaten tussen 0,045 en 0,049 naar 0,5 kWh.

 

  • “Fake” plug-in hybrides : indien niet aan de twee bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan spreekt men van zogenoemde “Fake” plug-in hybrides.

Er zijn er twee mogelijkheden om de juiste CO2 waarde te kennen die vanaf 2020 moet worden gebruikt voor het voordeel alle aard en ook voor de fiscale aftrekbaarheid.

                               Ofwel bestaat er een overeenstemmend voertuig. In dat geval moet men vanaf 2020 de CO2-uitstoot van het overeenstemmend voertuig gebruiken. De fiscus publiceert hierover regelmatig lijsten met updates.  Bedrijfswagens | FOD Financiën (belgium.be)

                            Ofwel bestaat er geen overeenstemmend voertuig. In dat geval moet men vanaf 2020 de CO2-uitstoot met 2,5 vermenigvuldigen.

 

  • Begrip ouderdomscoëfficiënt : voor elk jaar verstreken vanaf de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde met 6 procent. Het percentage kan maximaal dalen tot 70 procent van de cataloguswaarde. Dit wordt bereikt indien het voertuig zes jaar oud wordt.

 

Voorbeelden

 

Wij vergelijken hierna telkens voertuigen die op 1 januari van het jaar nieuw worden ingeschreven.

Dieselvoertuig met 120 gram CO2-uitstoot met een fiscale catalogusprijs van 30.000 € met tankkaart

     2021      2022 stijging
Voordeel van alle aard op jaarbasis 2.340,00 € 2.571,43 9,89%
Patronaal gedeelte met tankkaart (40%)     936,00 € 1.028,57 9,89%

 

Benzinevoertuig met 130 gram CO2-uitstoot met een fiscale catalogusprijs van 30.000 € met tankkaart

     2021      2022 stijging
Voordeel van alle aard op jaarbasis 2.134,29 € 2.417,14 € 13,25%
Patronaal gedeelte met tankkaart (40%)     853,71  €     966,87  € 13,25%

 

Plug-in benzinevoertuig met 37 gram CO2-uitstoot met een fiscale catalogusprijs van 45.000 € met tankkaart

     2021      2022 stijging
Voordeel van alle aard op jaarbasis 1.542,86 € 1.542,86 € 0,00% (*)
Patronaal gedeelte met tankkaart (40%)     617,14     617,14 0,00% (*)

 

(*) Voor plug-in voertuigen met zeer lage CO2-waarden is het resultaat van de formule dat bijna wordt steeds gerekend met 4% van de fiscale catalogusprijs x 6/7. Hierdoor hebben de referentie CO2-uitstoot coëfficiënten geen invloed.

 

Invloed van de ouderdomscoëfficiënt

De leeftijdscoëfficiënt verlaagt het voordeel van alle aard met 6%.  Op basis van bovenstaande voorbeelden zal dit vaak niet voldoende zijn om de stijging als gevolg van de aangepaste referentie-CO2-uitstoot te compenseren.

 

Historisch overzicht referentie-CO2-uitstoot

Het CO2-percentage wordt bepaald door het CO2-uitstootgehalte van een voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot. De referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks vastgelegd en is afhankelijk van de jaarlijkse evolutie van de CO2-uitstoot van het wagenpark (1 oktober N-2 tot 30 september N-1). Concreet betekent dit dat de berekening voor 2022 wordt uitgevoerd op basis van de referentie periode: 1 oktober 2020 – 30 september 2021.

Hierna een overzicht van de referentie-CO2-uitstoten over de afgelopen jaren:

Diesel Benzine, LPG en aardgas
2012 95 gr./km. 115 gr/km.
2013 95 gr./km. 116 gr/km.
2014 93 gr./km. 112 gr/km
2015 91 gr./km 110 gr/km
2016 89 gr./km 107 gr/km
2017 87 gr./km 105 gr/km
2018 86 gr./km 105 gr/km
2019 88 gr/ km 107 gr/ km
2020 91 gr/ km 111 gr/ km
2021 84 gr/ km 102 gr/ km
2022 75 gr/ km 91 gr/ km

 

 

Copyrights :


MOBILITAS – Michel Willems

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels